Bewijs van inschrijving Sterkin

Privacybeleid

Privacybeleid

 

Privacy Statement voor bezoekers van site van CV-techniek BV te Zoetermeer

Tot stand gekomen op 1 mei 2018.

CV-techniek B.V., gevestigd aan Industrieweg 6 - 2712 LB Zoetermeer Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018

 

CV-techniek BV te Zoetermeer, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat CV-techniek BV uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door CV-techniek BV alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

CV-techniek BV geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

De website van CV-techniek BV kunt u bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en uw e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om met u te corresponderen. Zo nodig wordt u schriftelijk gevraagd de relevante persoonsgegevens aan te leveren.

2. Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt CV-techniek BV gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw verzoek. Daarnaast kunnen uw gegevens door CV-techniek BV gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van CV-techniek BV.

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan zal uw e-mailadres in beginsel gebruikt worden om met u te communiceren. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment schriftelijk afmelden door middel van een brief aan CV-techniek BV, Industrieweg 6 2712 LB  Zoetermeer.

3. Bewaartermijn gegevens

CV-techniek BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt en /of nodig worden geacht.

4.  Beveiliging

De gegevens die u aan CV-techniek BV verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Te allen tijde handhaaft CV-techniek BV bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

5. Wijzigingen van Privacy Policy

CV-techniek BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2018.

6.  Privacy beleid CV-techniek BV

Ons beleid met betrekking tot onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is. Meer informatie inzake ons privacy beleid treft u aan onze site.

 

Disclaimer

Disclaimer www.cvtechniek.nl

Tot stand gekomen op 1 januari 2016.

CV-techniek B.V., gevestigd aan Industrieweg 6 - 2712 LB Zoetermeer Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2017

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

- De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

- Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

- U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

- De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

- Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007

(ALIB 2007)

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. © UNETO-VNI 2007-47044

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen,

overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden

van de klant indien de technisch aannemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen

inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet aanvaard.

2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere

overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard.

3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.

4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden - met inbegrip van de levering van goederen en

diensten - dat de technisch aannemer moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien

overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Aanbieding

1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen

tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.

2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik

door derden aanwenden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige

toepassing.

4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de

technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch aannemer.

5. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten laste

van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten,

conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2

weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 Verplichtingen van de technisch aannemer

1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de technisch aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar

de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in

artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van de technisch aannemer zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde

derden niet als medeverzekerde opgenomen.

2. De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde

verzekeringen ontvangt.

3. De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht,

of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk

zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij

zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

4. De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie,

ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door de technisch aannemer van door

de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen

redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.

5. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen

is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).

6. De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en

billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

7. De technisch aannemer zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en

beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.

8. De technisch aannemer is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst

voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede

de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste

eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.

9. De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze

op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont

de technisch aannemer met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van

Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

10. De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de

Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins

onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst

of de wet. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer opdragen om schade aan de installatie te

herstellen, die niet voor rekening van de technisch aannemer komt.

11. De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige

hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.

12. De technisch aannemer zorgt er voor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding

tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.

13. De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden

van de installatie.

14. De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde

vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de klant

1. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen

die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is

verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.

2. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald

dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk

of ongeschikt zijn.

3. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens,

beslissingen, wijzigingen en goederen.

4. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen

die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door

of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant de

noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de

Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.

5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de

Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin

of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen

of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch aannemer en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.

7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht de technisch aannemer tijdig, kosteloos en met

leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of

rioleringsaansluiting.

8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste vermogen

de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.

9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem

worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch aannemer in

zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden,

voor zover niet iets anders is overeengekomen.

10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet

aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat,

komt voor rekening van de klant.

11. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de technisch

aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de

Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen

verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch aannemer

deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken,

alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.

14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. De technisch aannemer

is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet

wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht

op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

15. De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch aannemer,

zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.

16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van

overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd

of in werking treden.

17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband

staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van de technisch aannemer

zo weinig mogelijk te verstoren.

18. De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar

de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.

19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst

moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.

20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch aannemer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch

aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of

gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de

klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van  100.000,00 onverminderd het recht van

de technisch aannemer om schadevergoeding te vorderen.

21. De klant voldoet de door hem aan de technisch aannemer verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook

wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5 Verzekering van de klant

1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te

houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip van de door de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te

schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van de technisch aannemer dienen

ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

2. De klant is verplicht - bij export van zijn producten en installaties, die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of

geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is - het voornemen van export tijdig

aan de technisch aannemer te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve

van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen. De klant zal deze

verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de technisch aannemer.

3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid

1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden

1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van de

technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te

laten werken.

2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één

jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 bruto jaarsalarissen van de

desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn

financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen

verschuldigd mocht worden.

Artikel 8 Termijnen

1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle

daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen

termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.

2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden

genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt

zullen technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering

1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan

de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de technisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en

risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.

3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk

voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan de technisch aannemer kunnen worden toegerekend. Schade

die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

4. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant

deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing

van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de

ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.

6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de

oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.

7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt

de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.

8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4

plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van

verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming

1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13

(wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot

de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit

achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.

2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij

ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging

1. De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en

met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden omtrent de gevolgen.

2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op

termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan is de klant

verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede

alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer reeds is aangegaan

met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.

4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Overeenkomst

te ontbinden.

5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is

tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd

met de besparingen die voor de technisch aannemer uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke

door de technisch aannemer te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte

kosten, de verrichte arbeid en de winst die de technisch aannemer bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.

8. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch

aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:

a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een

omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend, of

b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch aannemer niet behoefde

te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of

c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten

dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame

spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene

kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)

1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en

inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen.

2. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:

a) niet schriftelijk is opgedragen, of

b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of

c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of

d) niet in zijn belang zou zijn, of

e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het

werkplan.

3. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende

gegevens:

a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele

besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en

b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en

c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.

4. De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht

de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.

5. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld

dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In

het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.

7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden

toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op betaling

onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling

1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet

begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle Werkzaamheden die worden verricht

buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen,

uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de

technisch aannemer veroorzaakt door de klant worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.

3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek,

tenzij iets anders is overeengekomen.

4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in

te dienen zodra de resultaten van de Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is

opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van de technisch aannemer in

het kader van de Overeenkomst.

5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de

betreffende factuur.

6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.

7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen

die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

8. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant

1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht,

heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het

Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had

behoren te geschieden. In dat geval is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.

2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan de

technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang

van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de technisch

aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.

3. Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch

aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de

klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de

Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.

4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt

of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een

geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen

alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. De technisch aannemer is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening,

ook gedurende diens surséance of faillissement.

5. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke

als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen

op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie

1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:

a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien

b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien

c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

2. Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant

dientengevolge geleden, directe materiële schade.

3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of

waardevermindering

of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de

aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk

is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel

in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in

Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de technisch aannemer een schadevergoeding

betaald. Door de technisch aannemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom.

5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant

bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de technisch aannemer.

6. De technisch aannemer is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die

niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij Werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties

die door de klant naar de VS en Canada worden geëxporteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk voor schaden die niet

worden gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.

7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die

verzekering

te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

8. De omvang van de door de technisch aannemer te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs

of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke

prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één

jaar.

9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de

technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste  1.000.000,00.

10. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden

vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of

redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld.

12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.

13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien

zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door

oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

14. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking

gestelde persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2.

15. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek

in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of

geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het

bepaalde in lid 7 van dit artikel.

16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een

tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van:

* arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;

* tekortschieten van hulppersonen;

* transportmoeilijkheden;

* brand en verlies van te verwerken onderdelen;

* maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;

* gewelddadige of gewapende acties;

* storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de technisch aannemer of

derden.

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende

nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.

17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze

algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven

berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging

van deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.

2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken

worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op

het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer

heeft voldaan.

3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen

daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het bepaalde

in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van

een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige

toepassing.

4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door

een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de technisch aannemer kan worden

toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door

of namens de klant.

5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief.

De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor

het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is

vastgelegd.

6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke

wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te

verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van

fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant

ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering

van de Overeenkomst zijn ontstaan.

8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet overdraagbaar

gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch aannemer vragen,

welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig

de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie maanden

voor de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

3. In afwijking van het voorgaande lid is de technisch aannemer bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde

(gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de technisch aannemer.

4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke

van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een

overeenkomst is vastgelegd, dat de technisch aannemer gedurende de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 19 Werkingssfeer en definities

1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.

2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:

a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die de technisch aannemer moet verrichten

om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode

aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de installatie.

Artikel 20 Uitvoering van de Werkzaamheden

1. De technisch aannemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden

de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve

Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.

2. De technisch aannemer is bevoegd de Onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een via

telecommunicatievoorziening

tot stand gebrachte verbinding met de installatie.

3. De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de Werkzaamheden een werkplan met

een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen

worden uitgevoerd.

4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van

uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve

Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve Onderhoudswerkzaamheden.

5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant

zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.

6. De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende

jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13.

7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering

van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.

8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de klant tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt.

Opdrachten die niet in het werkplan staan worden ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking

van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs daarvoor afgegeven.

9. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door

omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk gemaakte

kosten.

10. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt de technisch aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen.

Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.

11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch aannemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de

Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke

tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen

een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.

12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit

voorschrijven informeert de technisch aannemer de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens

artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.

13. De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht.

Worden de Werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij

recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.

14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch aannemer er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven

dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.

15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van

de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar

mogelijk in de normale werktijden van de technisch aannemer verholpen.

16. De technisch aannemer zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is

vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.

17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst

schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

18. De door de technisch aannemer uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde

tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is

overeengekomen.

19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.

20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele

Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van ten minste 6 maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot uitvoering

van Onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

Risicoregeling Installatietechniek behorend bij ALIB 2007

Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%= …%

L1: loonniveau per datum aanbod

L2: loonniveau per datum wijziging

Loonniveau: CBS-index CAO lonen per uur inclusief bijzondere

beloningen, reeks bouwnijverheid

Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%= …%

M1: prijsindexcijfer per datum aanbod

M2: prijsindexcijfer per datum wijziging

Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en

Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten

(AVIC)

 

Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1-1-2006.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van onderhoud en service verricht binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement.

Artikel 2 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf installateur: opdrachtnemer, lid van UNETO-VNI, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen installatie: (centrale)verwarminginstallatie, luchtbehande- linginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm)waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit; signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.

2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

II AANBOD

Artikel 3 Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal gaan wordt schriftelijk in tweevoud of

langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.

4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

- Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.

- Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen).

Desgewenst geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur.

Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond.

Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is  de installateur gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op

het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de installateur.

8. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.

9. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5 Verplichtingen van de installateur

1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en  naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.

Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

3. De installateur is verplicht de consument te wijzen  op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

- gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.

4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000 per gebeurtenis.

In afwijking van het voorgaande is de installateur  niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet

naar behoren functioneren van een signaleringsysteem als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur of zijn leidinggevende ondergeschikten.

5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en

te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten.

2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en  zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging  in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.

6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.

7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

een en ander onverlet de plicht van de installateur om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar schriftelijk op, met een duidelijke om- schrijving van de tekortkoming en met een redelijke ter- mijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installa- teur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur

14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.

2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op

schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.

Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9 Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de consument nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.

2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.

4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan

€ 300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.

2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.

4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 11 Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12 Oplevering

1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

- hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

- hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw)  in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.

4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

IV BETALING

Artikel 13 Vooruitbetaling/zekerheid

1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven

€ 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.

3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14 Betaling in termijnen

1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het  werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15 De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.

2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één

betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij

geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Opschorting van betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

V GARANTIE

Artikel 18 Garantie door de installateur

1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn overeenkomen.

4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

- gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;

- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

- het gebrek geen gevolg is van het werk;

- gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

- gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;

- de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen  heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:

- gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp

- het ontstoppen van een afvoer.

6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprake- lijkheid van de installateur op grond van de wet.

Artikel 19 Nakomingsgarantie branche-organisatie

1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend advies zijn opgelegd ten opzichte van de consument niet nakomt neemt UNETO-VNI deze verplichtingen over tot het maximum genoemd in  de leden 2 en 3. De overname door UNETO-VNI van verplichtingen van de installateur wordt opgeschort indien en voorzover het bindend advies binnen twee

maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.

2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van UNETO-VNI geldt een maximum uit te keren bedrag van € 5.500 per bindend advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de installateur aan UNETO-VNI overdraagt. Indien de vordering van de consument op de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan krijgt de consument € 5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde en kan de consument zijn vordering voor het meerdere  om niet overdragen aan UNETO-VNI ter incasso om deze  te voldoen aan de consument.

3. In geval van surséance van betaling, schuldsanering, faillissement en bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de nakomingsgarantie tot een bedrag van € 5.500 per bindend advies, met dien verstande dat:

- de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts  van toepassing is indien de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt en voldaan heeft aan de

formele vereisten voor behandeling van het geschil door de geschillencommissie (betaling klachtgeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventueel noodzakelijke depotstorting) voor de surséance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van de installateur, en

- het totaal door UNETO-VNI op basis van de nakomings- garantie aan consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer bedraagt dan € 22.500 per installateur, waarbij de afhandeling van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst bij UNETO-VNI van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie van de consument tot het maximum van het in totaal van de aan consumenten per installateur uit te keren bedragen van € 22.500 is bereikt.

VI GESCHILLEN

Artikel 20 Geschilbeslechting

1. Geschillen tussen de consument en de installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als de installateur aan de geschillencommissie worden voorgelegd.

2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst aan de installateur heeft voorgelegd.

3. Nadat de klacht aan de installateur is voorgelegd, dient het geschil uiterlijk 3 maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van het geschil is een vergoeding verschuldigd.

4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden.

5. Wanneer de installateur een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies.

7. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 22 Benaming

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in afgekorte vorm als AVIC.

UNETO-VNI  is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische  detailhandel.